JØTUL STUDIO GDAŃSK

SCAN 83-2


 


 

SCAN 83-2

Prosty design pieca Scan 83 sprawia, ?e ??staje si? on centralnym miejscem Twojego domu, co daje przestrze? do tworzenia w?asnego stylu wokó? naturalnego miejsce spotka? - ta?cz?cych p?omieni i pieca gwarantuj?cego ciep?o.

Jeden z najsilniejszych zespo?ów designerskich Danii, Harrit & Sorensen, stoi za nowym piecem Scan 83. Czysty i prosty projekt zrodzi? si? w równym stopniu zarówno z szacunku  dla funkcjonalno?ci jak i estetyki.

Ka?dy szczegó? zosta? dok?adnie przemy?lany. Pó?okr?g?e, przeszklone drzwi, z gazowym si?ownikiem mechanizmu zamykania, daj? doskona?y widok ognia. Ich klamka umieszczona zosta?a poza stref? promieniowania i pozostaje zawsze ch?odna. Scan 83 mo?e by? wyposa?ony w obrotow? podstaw?, dzi?ki czemu mo?esz cieszy? si? widokiem p?omieni, gdziekolwiek jeste? w pokoju.

 • Gazowy si?ownik mechanizmu zamykaj?cego drzwi
 • Wybór modelu z panelami steatytowymi lub bez
 • W opcji masa akumulacyjna HSS
 • Dost?pny mechanizm obrotowy
 • Sprawno?? 81%

Dane techniczne Scan 83

 • Kolor wyko?czenia: czarny
 • Doprowadzenie powietrza z zewn?trz Ø 100 mm: tak
 • Zamkni?ty system spalania: tak
 • Testowane zgodnie z: EN 13240
 • Moc nominalna (PN-EN): 5 kW *)
 • Moc min.-max.: 3-7 kW
 • Ogrzewana powierzchnia ca.: 20-100 m2
 • Sprawno??: 81 % *)
 • D?ugo?? polan: 35 cm
 • Odleg?o?? od palnych materia?ów: bok 400 mm; ty? 100 mm, front 900 mm
 • Masa: 117-200 kg
 • ?rednica rury dymnej: zew. Ø 150 / wew. Ø 135

*) wg. PN-EN 13240